Doelstelling HAR

Belangenbehartiging huurders Sint Joseph
De HAR komt op voor de belangen van alle huurders van Sint Joseph. De HAR zet zich in voor voldoende kwalitatief goede huurwoningen, bereikbaar voor alle primaire doelgroepen zoals opgenomen in de Woningwet. Daarnaast is het creëren van een veilige en prettige woon- en leefomgeving erg belangrijk.

Samenwerking met Sint Joseph
Om deze doelstelling te kunnen realiseren is goed overleg en samenwerking met Sint Joseph een vereiste. Vanuit de Overlegwet hebben huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden bij tal van onderwerpen:

 • Recht op informatie
 • Recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies
 • Instemmingsrecht.
  Welk recht in welke situatie geldt hangt af van het onderwerp. De HAR en Sint Joseph hebben hun onderlinge verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Verantwoording aan huurders
In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd aan de huurders aan de hand van een jaarverslag. Ook worden huurders dan geïnformeerd over de plannen voor het komende jaar.

Prestatieafspraken
Op 12 december 2019 ondertekenden wethouder Jan Martin van Rees van de gemeente Almelo, Marjan Nekkers (directeur van Beter Wonen), Claudia Beumer (directeur Woningstichting Sint Joseph Almelo) en de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties Wim van der Elst (Stichting Huurdersplatform Beter Wonen) en Addie Krijnen (Huurdersadviesraad Sint Joseph) de “Prestatieovereenkomst 2019 t/m 2023”.

Taken HAR

Toetsen en controleren
De HAR participeert in de beleidsvaststelling en ziet toe op de uitvoering van het beleid door Sint Joseph. Beleidsvoorstellen van Sint Joseph worden door de HAR getoetst en van advies voorzien. De HAR brengt haar advies uit aan de directeur-bestuurder van Sint Joseph. Jaarlijks buigt de HAR zich over de volgende thema’s:

 • Bedrijfsplan en de meerjarenprognose
 • Huurverhoging
 • Jaarverslag
 • Ondernemingsplan

Volgen Woningwet
De Woningwet geeft het kader voor het inhoudelijk beleid (de sturing) van de overheid en de plichten en bevoegdheden (de ordening) van de verschillende bij het wonen betrokken partijen. Belangrijkste punten uit de Woningwet 2015:

 • Bouwen betaalbare huurwoningen
 • Strenge regels voor commerciële projecten
 • Prestatieafspraken met gemeenten en huurders
 • Onafhankelijk toezicht
 • Geschiktheidstoets voor bestuurders
 • Nevenfuncties bestuurders
 • Instemmingsrecht huurders bij fusies
 • Huurderscommissarissen
 • Huurdersraadpleging
 • Passende toewijzing
 • Staatssteun.

Bespreken andere beleidsonderwerpen

 • Strategisch voorraadbeleid (SVB)
 • Energiebeleidsplan
 • Participatiebeleid
 • Werkplan en de verantwoording door middel van het Jaarverslag

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 82 46 70 57
0546 87 58 89

Correspondentieadres

Bornerbroeksestraat 66-23
7607 KH Almelo