Jaarvergadering HAR 9 april 2019

Op dinsdag 9 april heeft de jaarvergadering van de HAR plaatsgevonden. U leest hier wat er is besproken.

Afwijkend deze vergadering was dat we de directie van Sint Joseph de ruimte hebben gegeven om een toelichting te geven op de ontwikkelingen die gaande zijn binnen Sint Joseph. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en er zijn ook veel stappen gezet. Denk hierbij aan het ondernemingsplan en de inzet op de verbetering van de kwaliteit van de woningen. De HAR is dit jaar veelvuldig in overleg geweest met Sint Joseph.

Claudia Beumer, directeur Sint Joseph, vertelde de aanwezigen het volgende:

  • De insteek voor de komende jaren zal zijn het verbeteren van de kwaliteit van de woningen. Hierbij kun je denken aan regulier onderhoud, renovatie en groot onderhoud. De keuze om in te steken op de verbetering van de kwaliteit van de woningen is een heel bewuste keuze die is door vertaald in de portefeuille strategie. Deze keuze betekend echter wel wat voor Sint Joseph.
  • Er is een meerjarenbegroting opgesteld. Bij het opstellen hiervan bleek al snel dat Sint Joseph niet voldoet aan de gestelde ratio’s. De gekozen insteek zorgt ervoor dat Sint Joseph door de ratio’s zakt met als gevolg dat Sint Joseph onder toezicht is gesteld. Samen met diverse partijen is er heel bewust voor gekozen de plannen toch door te zetten en overgezet te worden in bijzonder beheer bij het Waarborgfonds. Deze onder toezicht stelling betekent dat Sint Joseph een plan moet maken voor hoe het geld de komende jaren zal worden besteed. Daarnaast krijgt Sint Joseph begeleiding bij de te maken keuzes. Sint Joseph kiest hierin bewust voor transparantie en openheid van zaken aan alle betrokken partijen en ook de huurders. Belangrijk is dat huurders krijgen waar ze recht op hebben en dat is deugdelijk bezit. Sint Joseph krijgt 10 jaar de tijd om de plannen te realiseren en zich terug te ontwikkelen naar gezonde ratio’s. Sint Joseph geeft aan hiervoor naar verwachting 4 jaar nodig hebben. Daarnaast is benadrukt dat Sint Joseph niet ver onder de ratio’s zit. Herstel kost tijd, Claudia vraagt iedereen daarom voor begrip en geduld.
  • Daarnaast is er aandacht besteedt aan de portefeuille strategie. In de portefeuille strategie zijn de hoofdlijnen beschreven voor de komende 10 jaar. Een verdere doorvertaling hiervan wordt uitgewerkt in complex plannen. In deze plannen wordt beschreven wat dit concreet betekent voor de diverse complexen. Er wordt per complex bekeken welk plan er nodig is en op welke termijn. Onderhoud, sloop en verkoop worden per complex afgestemd. Verduurzaming, betaalbaarheid, combineren van onderhoud en beschikbaarheid zijn belangrijke thema’s die ook worden meegenomen in deze plannen. Per complex wordt een plan op maat gemaakt en vervolgens wordt er gekeken naar wat dit betekent voor de totale woningvoorraad en de ratio’s. Claudia geeft aan dat het een dynamisch proces is en dat ieder jaar opnieuw moet worden gekeken naar de complex plannen. Echter het is een zeer belangrijke basis voor de komende jaren.
  • Tijdens de pauze zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stelen aan Claudia Beumer en andere medewerkers van Sint Joseph.

Na de pauze is door de HAR het reguliere programma voortgezet. Vaste agendapunten zoals: de notulen van de vorige vergadering, het verslag van de penningmeester en de controle door de kascommissie zijn besproken. Het jaarverslag van de HAR is voor iedereen beschikbaar onder publicaties en onderaan dit bericht. Har leden Addie Krijnen en Joop Arends zijn voor een nieuwe periode herbenoemd als bestuursleden. Daarnaast is er gesproken over het huurdersonderzoek dat door de HAR en Sint Joseph is uitgezet. De resultaten hiervan zullen in de loop van mei of juni worden gedeeld. Verder is de aanwezigen de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat er gesproken is over de huuraanpassing van 2019. Harm Nieboer heeft de aanwezigen bijgepraat over het sociaal huurakkoord. Het uitgangspunt hierin is verhoging gelijk aan maximaal de inflatie (1,6%). Vanuit de overheid is echter verhoging tot 2,6% als geoorloofd benoemd. Sint Joseph heeft besloten het sociaal huurakkoord te volgen. Een verhoging van generiek 1,6%. Niet inkomensafhankelijk. Er gaat in de ontwikkeling van het huurbeleid nog wel gekeken worden naar de nivellering van de huren en wat we kunnen doen om scheefstand te voorkomen.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen neemt u dan gerust contact met ons op.

Downloads

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 81 56 98 81 (Joop Arends)

Adres

Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo